Klima, miljø og HMS

Miljø- og klimapolitikk

Misjon
ALT KAN BRUKES
Vi bygger så miljøvennlig som mulig  

Klimabygg AS er en ledende leverandør av alle typer tjenester relatert til Bygg og snekkervirksomhet i Norge. Vår kompetanse og leveranser omfatter Gjenbruk, miljøfyrtårn og svanemerkede bygg.

KLIMABYGG AS har fokus på miljøet og benytter kun godkjente arbeidsmetoder og prosesser som tar hensyn til miljøet. Vi kontrollerer og dokumenterer våre miljøaspekter løpende.

Miljøambisjoner
Klimabygg har som målsetning å bli CO nøytral innen 2025.

– Klimabygg skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
– Våre produkter og tjenester skal til en hver tid være uten risiko og trygghet for kunden, og vi skal så langt som mulig ikke negativt påvirke det ytre miljøet.
– Klimabygg utvikler sine produkter, arbeidsmetoder og tjenester aktivt for å redusere risiko. Vårt mål er at utgifter til miljøarbeidet ikke skal være avgjørende for vårt engasjement.
– Miljøarbeidet skal prioriteres på lik linje med operasjonell drift, service og økonomi og vi skal integrere miljø og klima i planleggingen av vår daglige drift.
– Klimabygg har opplæring, nytenking og idéskaping for våre ansatte, kunder, de store entreprenørene, fylket, næringsråd, underentreprenører og landsdekkende produsenter.
– Sintef har fått samarbeid med Klimabygg om utvikling av gjenbruks løsninger og produkter.

Virksomheten har vedtatt følgende politikk i tråd med dette:
Klimabygg skal kontinuerlig utvikle og fremme nye arbeidsprosesser, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02-utslipp og øvrige påvirkninger på ytre miljø.

Øvrige krav
Vi rapporterer, og måles på følgende parametere;
– Innkjøpspolitikk
– Ytre miljø
– Inngrep i terreng
– Avfallshåndtering
– Beredskapsplan
– Miljøplan
– Håndtering av forurenset grunn
– Innsamling av data for rapportering
– Avfalls- og ombruksinstruks

Bedriftens HMS- mål
– Klimabygg AS har et tydelig HMS mål om 0 skader på mennesker, materiell og det ytre miljø.
Vår HMS-kultur bygger på inkludering der vi i fellesskap forstår, kommuniserer og håndterer all risiko arbeidet vårt medfører.
– Klimabygg AS skal nå sine mål ved en synlig og tydelig ledelse som inkluderer og involverer våre medarbeidere i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid og vår sikkerhetskultur.
– Klimabygg AS skal levere produkter og tjenester uten skader, til riktig tid og med riktig kvalitet. Vi skal arbeide kontinuerlig for å forbedre oss, slik at vi hele tiden tilbyr nyskapende og kostnadseffektive løsninger.
– Etterlevelse og lederskap er nøkkelord i hvordan vi planlegger og gjennomfører våre leveranser både som lag og enkeltindivider. Presisjon og kvalitet i alt vi gjør skal skape grunnlaget for å levere sikre og kvalitetsmessig gode sluttprodukter.
– Vårt arbeid med helse, miljø, sikkerhet, risiko og kvalitet skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner, fra planlegging og frem til det ferdige produktet, og skal ha samme prioritet som andre forretningsområder. Dette innebærer et systematisk søkelys på risikostyring for å kunne forebygge og unngå skader, alvorlige hendelser og arbeidsrelatert sykdom.

Miljø

Klimabygg leverer fremtidens miljøløsninger.

Klimabygg skreddersyr byggeprosjekter der de sirkulære løsningene står sentralt, for å unngå at store ressurser går tapt, og slik kan vi redusereklimabelastningen og øke lønnsomheten.

Norge ligger på femteplass på listen over land som bruker mest ressurser i verden*. Hvert år blir byggematerialer og bygningskomponenter kastet, destruert, brent og deponert. Dette skjer ved feilleveranser/-bestillinger, materialer og deler som blir “til overs” under bygging, samt fullt brukbare byggematerialer og bygningskomponenter som blir destruert ved riving av bygg.

I fremtiden vil bygg demonteres og ikke rives. Overgangen til nullutslippssamfunnet er avhengig av at vi lykkes med å bytte ut lineære forretningsmodeller med mer sirkulære forretningsmodeller som innebærer bedre ressursutnyttelse, gjenbruk og reparasjon, deling, leasing og leie samt god håndtering av avfall.

Klimabygg deltar på Bergens Næringsråd sin Sirkulærskole for å øke sin kompetanse og tilby enda mer fremtidsrettede tjenester på byggeplassen. Vi bygger med forståelse for kretsløpet. Når fremtidens kunder vil ha arbeid utført stilles helt andre miljøkrav. Dette motiverer oss og vi ser at nye ansatte er bevist på miljøvennlige løsninger. Sammen lærer vi mye og dette gir også et bedre arbeidsmiljø.

 *www.sustainabledevelopmentindex.org

Hvordan jobber vi med bærekraft?
I Klimabygg AS jobber vi strategisk, strukturert og systematisk med bærekraft og forbedringer. Vårt bærekraftsarbeid omfatter hele vår verdikjede, ikke bare vårt eget selskap.

I Klimabygg AS har vi prioritet FNs bærekraftsmål som å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Sikre bærekraftig forbruksog produksjonsmønstre. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Vi leverer bærekraftsrapport der vi rapporterer på kvalitative mål for xvårt bærekraftsarbeid og tallfestede resultater (KPI). Selskapet vårt har utarbeidet klimaregnskap der vi rapporterer på samlede klimagassutslipp omregnet til CO2-ekvivalenter i absolutte tall/tonn; direkte utslipp fra kilder som selskapet selv eier eller kontrollerer, f.eks forbruk av bensin og diesel, indirekte utslipp knyttet til forbruk av elektrisitet og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester, f.eks flyreiser og innkjøp av råvarer.

Miljøfyrtårn

Klimabygg AS er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi er dette både fordi vi bryr oss om miljøet, men også for at du skal få en bedre bolig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er et norsk, offentleg sertifikat. Ordningen blir støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet. Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Det som mange steder blir byggeavvfall vi selge på netttportaler .Da får vi gjennbruk. Vi har Vipps som gjør det enkelt å kjøpe brukte byggevarer på byggeplassen og for at vi kan dokumentere hvor produktet har tatt veien. Vipps oss på Vipps nr 586998

Hver bransje har spesifikke krav. I tillegg til lovpålagte krav, som bruk av verneutstyr og sortering av avfall, innbefatter kravene for byggebransjen blant annet:

• I forkant av ethvert tiltak skal det innhentes dokumentasjon fra byggherre/tiltakshaver om det er avklart at bygget  ikke er i strid med eventuelle naturverdier eller kulturminner samt forurensing.

• I samarbeid med våre ansatte skal virksomheten bidra til at bygg blir fleksible i arealbruk, at det brukes materialer og ventilasjonsløsninger som gir godt inneklima, at det brukes materialer med lang holdbarhet og som kan gjenvinnes/brukes på nytt, og at bygget får en miljøvennlig energibærer og et lavt energiforbruk.

• Materialer skal transporteres direkte fra leverandør til byggeplass uten unødvendig mellomlagring, der det er mulig.

• Svinn og kapp skal reduseres mest mulig.

• Virksomhet skal ved vedlikehold av fasader/overflater iverksette tiltak for oppsamling av maling- og pussrester.

Rapportering

Vi oppfordrer våre kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter om å komme med innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres. Klikk på knappen for å lese vår siste rapport til miljøfyrtårnportalen.